در حال بارگذاری ...

طرح خداقوت ایام امتحانات

با توجه به اهمیت آخرین پازل در فرایند یادگیری و یاددهی  ، امتحانات  و اهمیت برنامه ریزی از حیث تحصیلی و زندگی دانشجویی در خوابگاه ها ؛ بروشورهای توصیه های مصرف مواد غذایی، را های جلوگیری و پیشگیری از استرس و اضطراب جهت اطلاع و بهره گیر یشما دانشجو معلمان عزیز د ربخش ضمائم قابل دریافت است. 

واحد مشاوره پردیس امام محمدباقر(ع) 


| شناسه مطلب: 143177

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران