در حال بارگذاری ...

زمینه های پژوهشی برای مدرسان و اعضای محترم هیات علمی

شورای پژوهش و فناوری دانشگاه در جلسه 18 خرداد 1395خود  به منظور هدایت ظرفیتهای پژوهشی و در راستای نیازهای و ماموریتهای دانشگاه و با توجه به گستردگی دامنه فعالیتهای مرتبط ، زمینه های پژوهشی را به شرح پیوست شماره 1 مصوب نمود که از میان آنها پنج محور موضوعی در اولویت نخست قرار دارند که در شرایط برابر از امتیاز بیشتر برای حمایت پژوهشی برخوردار خواهند بود.

  به این ترتیب مدیریت پردیس های استانی دانشگاه می توانند از مجموعه ارایه شده بعنوان راهنما در اجرای انواع طرحهای پژوهشی و حمایتهای درخواستی برای پایان نامه و رساله های دوره دکتری و در چارچوب شیوه نامه های مربوط استفاده نموده و نسبت به بررسی و تصویب  موارد  آنها اقدام نمایند . 

همچنین موضوعاتی نیز از سوی معاونتها و دفاتر سازمان مرکزی برای کمک به جهت گیری های پژوهشی سال 1395 در سطح دانشگاه پیشنهاد شده است که بخش عمده ای از آنها نیز مرتبط با زمینه های مصوب شورای پژوهش و فناوری هستند . این موضوعات که فهرست آنها در پیوست شماره 2 آمده است نیز می توانند با رعایت ترجیح محورهای دارای اولویت ، در هدایت ظرفیتهای پژوهشی آن استان  مورد استفاده قرار گیرند .

 ضمنا لازم است به منظور پرهیز از انجام طرحهای تکراری ،عناوین طرحهای پژوهشی در دست بررسی و  مصوب شورای استان در اسرع وقت جهت اطلاع رسانی در سطح دانشگاه به این معاونت اعلام گردد.

  پیشاپیش از اعلام نظرات اصلاحی برای تکمیل هرچه بیشتر زمینه های ارایه شده سپاسگزاری می نماید .


| شناسه مطلب: 58063

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران