پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

اطلاعیه شماره یک- فرایند برنامه اصلح ویژه مهارت آموزان ورودی 1396 و 1397

با حمد وسپاس الهی، ارزشیابی صلاحیت حرفه ای برای مهارت آموزان ورودی 1394 و 1395  مجموعا در چهارمرحله برگزار و نتایج نهایی آنها اعلام شده است. بدین وسیله الگوی تصویب شده برای فرایند ارزشیابی صلاحیت حرفه ای (اصلح) مربوط به مهارت آموزان ورودی 1396 و 1397 اعلام می گردد. توجه مهارت آموزان گرامی، برگزارکنندگان دوره مهارت آموزی و اساتید محترم به تمامی نکات این اطلاعیه مورد انتظار است.

به منظور ارزشیابی شایستگی های حرفه ای مهارت آموزان، پس از مطالعات انجام شده، مدلی برای شایستگی های حرفه ای معلمی مهارت آموزان تهیه شد. بر اساس مدل طراحی شده و با توجه به برنامه ابلاغی دانشگاه و نظر به ماهیت دوره مهارت آموزی معلمی، برای مهارت آموزان ورودی 1396 و 1397 تمام بخش های مرتبط با برنامه دوره یکساله مهارت آموزی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

فرایند برنامه اصلح برای این دو گروه از مهارت آموزان شامل چهار مؤلفه خواهد بود، به شرح:

  •  مؤلفه تدریس عملی با 275 امتیاز،
  •  مؤلفه فرهنگی با 275 امتیاز،
  •  مؤلفه کتبی چندگزینه ای با 225 امتیاز،
  •  مؤلفه کتبی عملکردی با 225 امتیاز،

 

همچنین کسب 65 درصد از امتیاز در هریک از چهار مؤلفه برای دریافت گواهی صلاحیت حرفه ای معلمی الزامی است. در مورد این مؤلفه ها موارد زیر شایان توجه است.

الف- آزمون کتبی چندگزینه ای با 225 نمره، شامل موارد زیر خواهد بود:

1- دروس مجازی شایستگی های مرتبط با دروسی از پودمان های تخصصی که به صورت مجازی برای مهارت آموزان ورودی 1396 ارائه شده است، به شرح جدول شماره1.

2- سواد علمی و محتوایی پایه برای تدریس دروس مرتبط با رشته تدریس در دوره آموزش عمومی برای ورودی 1397 (برحسب رشته مهارت آموزی)

3- تحلیل کتب و یا برنامه درسی برای دروس مرتبط با رشته تدریس در دوره آموزش عمومی برای هر دو گروه ورودی 1396 و 1397 (برحسب رشته مهارت آموزی)

 

جدول 1 – دروس مجازی از پودمان های تخصصی برای آزمون کتبی چندگزینه ای ویژه مهارت آموزان  ورودی 1396

ردیف

رشته

دروس مورد آزمون کتبی چندگزینه ای برای ورودی 1396

1

آموزش ابتدائی

 * برنامه ریزی درسی و آموزش کلاس های چندپایه

 * ارزشیابی کیفی(توصیفی) در دوره ابتدایی

2

آموزگاری استثنائی

 * اختلالات یادگیری                  

 * سنجش و آزمون های تخصصی در حوزه کودکان با نیازهای ویژه

3

دبیری تربیت بدنی

 * برنامه ریزی و  روش های اجرای فعالیت های مکمل درس تربیت بدنی       

 * روش های ارزشیابی درس تربیت بدنی

4

مراقب سلامت

 * سلامت/ بهداشت و صیانت از محیط زیست        

 * اصول و مبانی آموزش و پرورش          * بهداشت خانواده

5

مشاوره

 * روانشناسی تربیتی (پرورشی)     * اصول و مبانی آموزش و پرورشی      

 *آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان    * روابط انسانی در مدرسه

6

مربی امور تربیتی

 * روانشناسی تربیتی (پرورشی)       * اصول و مبانی آموزش و پرورش   

 * سواد رسانه­ای                  *نیازها و مسائل کودکان و نوجوانان

7

مجموعه رشته های دبیری 

غیر از دبیری تربیت بدنی

 * روانشناسی تربیتی (پرورشی)                * ارزشیابی یادگیری

 

 

ب- شایستگی های حرفه ای مرتبط با محتوا و مهارت های طراحی، تحلیل، تفسیر و ارزیابی فعالیت ها و موقعیت های مختلف یادگیری و تدریس، که دربرگیرنده کلیه دروس گذرانده شده در دوره مهارت آموزی است، به صورت آزمون کتبی عملکردی و در همان روز آزمون کتبی با سقف 225 نمره سنجیده خواهد شد. در ارزیابی کتبی عملکردی برای هر رشته تعدادی موقعیت های عملکردی از محتوا و شرایط مختلف فرایند تدریس-یادگیری طراحی می شود، و مهارت آموزان با تمام آموخته ها و تجارب خود و در قالب معین شده برای هر موقعیت، به طراحی، تحلیل، تفسیر و یا ارزیابی خواهند پرداخت و پاسخ خود را به صورت تشریحی مکتوب خواهند کرد. لازم به تأکید است در طراحی موقعیت ها از تمامی دروس دوره مهارت آموزی استفاده خواهد شد و شرکت کنندگان لازم است نظام دانش ها، بینش ها و مهارت های آموخته شده خود را برای پاسخگویی به کار گیرند.

ج- مؤلفه تدریس عملی طبق برنامه دوره یکساله مهارت آموزی و کتابچه راهنمای عمل پودمان کارآموزی ابلاغ شده به تاریخ 8/10/1397 به شماره 300/15022/50000/د توسط معاونت محترم آموزشی و در سقف 275 امتیاز مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

د- بنا بر مصوبه شورای هماهنگی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، مؤلفه فرهنگی نیز در دو بخش سنجش خواهد شد. بخشی از آن در قالب ارزیابی فعالیت ها و پوشه کار فرهنگی و پروژه های مربوط به آن ارزیابی خواهد شد و بخش دیگر همزمان با آزمون کتبی چندگزینه ای مورد آزمون قرار خواهد گرفت. جزئیات این مؤلفه نیز توسط معاونت محترم فرهنگی دانشگاه اعلام خواهد گردید. این مؤلفه 275 امتیاز خواهد داشت. جدول 2 خلاصه مؤلفه های چهارگانه را دربردارد.

 

برخی نکات مهم:

توجه 1- کسب حداقل 146.25 نمره از مؤلفه کتبی چندگزینه ای، 146.25 نمره از مؤلفه کتبی عملکردی، 178.75 از مؤلفه تدریس عملی و 178.75 از مؤلفه فرهنگی الزامی است. همچنین شرط ورود به مؤلفه های کتبی، اتمام پودمان ها و کسب نمره ها و معدل قبولی طبق آیین نامه ابلاغ شده معاونت محترم آموزشی است.

توجه2- با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت آموزش و پرورش و مفاد مندرج در دفترچه آزمون استخدامی آن وزارت، حکم استخدام پیمانی صرفا برای کسانی صادر و یا تمدید خواهد شد که فرایند اصلح را با موفقیت سپری و حایز شرایط دریافت گواهی صلاحیت حرفه ای شده باشند.

توجه 3- بخش کتبی اصلح (شامل مؤلفه کتبی چندگزینه ای، مؤلفه کتبی عملکردی و نیز بخش کتبی مؤلفه فرهنگی) در تابستان سال 1398 و در یک روز برگزار خواهد شد. تاریخ و زمان آزمون متعاقبا اعلام خواهد گردید.

توجه 4- با توجه به برنامه ریزی انجام شده، در فرایند اصلح سال جاری، تمامی سرفصل های برنامه درسی مهارت آموزان و تمامی دانش ها و مهارت های مورد نیاز، در مؤلفه های کتبی مورد توجه خواهد بود. بدین ترتیب اعلام اسامی دروس آزمون و یا منابع پیشنهادی در این فرایند بلاموضوع بوده و تکیه برگزار کنندگان صرفا بر برنامه درسی دوره و مهارت ها و شایستگی های معلمی مندرج در آن است. در این راستا چارچوب سنجش مرتبط با این شیوه آزمون و سایر جزئیات آن در آینده به مرور زمان منتشر خواهد شد. برنامه دوره یکساله مهارت آموزی برای مهارت آموزان ورودی 1396 و 1397 و همچنین کتابچه راهنمای عمل برنامه کارآموزی، به پیوست همین اطلاعیه     (ضمائم 1      ضمائم 2   )  قابل دریافت می باشد.

در پایان، برای تمامی مهارت آموزان عزیز دورانی پرتلاش و پربار آرزومندیم.

 

جدول 2- خلاصه مؤلفه های برنامه جامع اصلح برای مهارت آموزان ورودی 1396 و 1397

مؤلفه

میزان نمره

حد نصاب قبولی

شکل برگزاری

محتوای ارزشیابی

مؤلفه تدریس عملی

275

178.75

حضوری عملی

برنامه درسی دوره یکساله و کتابچه راهنمای عمل پودمان کارآموزی معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

مؤلفه فرهنگی

275

178.75

حضوری، کارپوشه  و کتبی

اطلاعیه های معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

مؤلفه کتبی چندگزینه ای

225

146.25

آزمون کتبی متمرکز چندگزینه ای (به صورت تستی)

دروس ارائه شده به صورت مجازی (ورودی 96)

سواد پایه و محتوایی برنامه درسی برای مدرسه  (ورودی 97)

و تحلیل کتب و محتوای درسی (ورودی 96 و 97)

مؤلفه کتبی عملکردی

225

146.25

آزمون کتبی عملکردی با موقعیت های یادگیری و تدریس (به صورت تشریحی)

تمامی دروس و شایستگی های مندرج در برنامه دوره مهارت آموزی به صورت موقعیت های کتبی عملکردی

 


| شناسه مطلب: 131849

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران