پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

دریافت اطلاعات دانشجویان شاهد و ایثارگر

توجه به نکات زیر ضروری می باشد:

1- مسئولیت صحت اطلاعات با  دانشجویان است.

2- آخرین مهلت تکمیل اطلاعات تا پایان روز شنبه  01  آذر می باشد.

3- در صورت عدم تکمیل فرم، عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو می باشد.

 

لینک ثبت اطلاعات 


نظرات کاربران