پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

پنجمین آموزشنامه ی دانشگاه فرهنگیان ویژه نامه کارورزی منتشر شد

نجمین آموزشنامه ی دانشگاه فرهنگیان "ویژه نامه کارورزی" با بخش هایی همچون سخن سردبیر با موضوع تامل فلسفی در کارورزی و سخن سرپرست دانشگاه؛

مقالات و مطالبی با عناوین"پژوهش روایی، تربیت معلم و برنامه درسی کاروزی" از دکتر فرشته آل حسینی؛

"تحلیل گفتمان کاروزی" از دکتر محمد تلخابی و دکتر محمد فقیری؛

"پژوهش روایی، چیستی و چگونگی" از ژیلا حیدری نقد علی و همچنین، معرفی کتاب های" راهنمای آموزش تمرین تدریس_ معلمی"، نوشته ی لوئیس کوهن، الرنس مانیون، کیت موریسون؛ "تمرین معلمی: کارورزی و مدیریت کلاس"، نوشته ی  حمید مقامی و رضاعلی نوروزی  و 2 کتاب ارزشمند دیگر در رابطه با مهارت های معلمی و کارورزی منتشر شد.

شایان ذکر است در پایان این نشریه، فراخوان مقالات  و مطالب در راستای همفکــری و هــم اندیشــی اســاتید و همــکاران با ذکر جزییات قابل دسترسی است.

پنجمین آموزشنامه ی دانشگاه فرهنگیان "ویژه نامه کارورزی" جهت بهره برداری پیوست می باشد.


| شناسه مطلب: 22578

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران