پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

پژوهانه تشویقی (ویژه اعضاء هیأت علمی و مدرسان رسمی تمام وقت)

به پیشنهاد معاونت پژوهش و فناوری و مصوبه هیات رییسه دانشگاه فرهنگیان و به منظور تشویق هرچه بیشتر مدرسان و اعضای هیات علمی به انجام فعالیت های پژوهشی مندرج در شرح وظایف خود، مقرر شده است برای افراد مشمول شیوه نامه پژوهانه (مصوب مورخ 17/3/94 هیات رییسه دانشگاه) که دارای مدرک دکتری هستند، مبلغ پایه 2 میلیون تومان و برای افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد، مبلغ پایه 1 میلیون تومان به عنوان اعتبار پژوهشی تشویقی بدون توجه به عملکرد پژوهشی در نظر گرفته شود که دقیقا منطبق با ماده 5 و سایر ضوابط مندرج در شیوه نامه ارسالی پژوهانه و همچنین با توجه به نکات ذیل قابل دریافت و هزینه کرد است:

1) این مصوبه اعضای هیات علمی پیمانی جدیدالورود دانشگاه را نیز در بر می گیرد. 2) اعتبار پیش بینی شده حداکثر تا پایان بهمن سال 1395 قابل جذب خواهد بود و هزینه فعالیت های اجرا شده در سال 1394 نیز منطبق با ماده 5 دستورالعمل اجرایی پژوهانه از محل این اعتبار قابل پرداخت است. 3 ) برای افراد مشمول پژوهانه که پیش از این گزارشنامه عملکرد پژوهشی خود را (تا پایان سال 1393) در موعد مقرر ارایه و حداقل نصاب امتیاز را نیز کسب نموده باشند، متناسب با ضریب امتیازی، اعتباری افزون بر این مبلغ پیش بینی و جداگانه ابلاغ خواهد شد. 4) درخواست بعدی برای تکمیل گزارشنامه دریافت پژوهانه  بر اساس عملکرد پژوهشی سال 1394 و 1395 افراد خواهد بود. 

 

  • اعضاء هیأت علمی و مدرسان تمام وقت می توانند مدارک و مستندات مورد نیاز برای دریافت و هزینه کرد پژوهانه را در اسرع وقت، بر اساس شیوه نامه پژوهانه (به پیوست) به کارشناسان پژوهش دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی تحویل نمایند.

 

 


| شناسه مطلب: 61249

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران