پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

شیوه نامه وتقویم آموزشی دوره تابستان 1396

- برگزاری دوره تابستانی 1396 با هدف کمک به دانشآموختگی تمامی دانشجومعلمان کارشناسی پیوسته ورودی سالهای 1392 و 1393 در تمامی رشته ها و معلم دانشجویان کارشناسی ناپیوسته، برنامهریزی و اجرا میشود و پردیسها و مراکز تابعه مکلف هستند با رعایت مقررات مربوطه، به تمامی تقاضاهای دانشجومعلمان و معلم دانشجویان پاسخ مثبت دهند.

- برای جلوگیری از اختلال در اخذ واحدهای نیمسال های بعد و به منظور هماهنگ شدن آندسته آن دسته از دانشجومعلمان ورودی سال 1394و 1395 که بنا به عللی مانند تاخیر در گزینش، تکمیل ظرفیت یا نداشتن حد نصاب لازم جهت تشکیل کلاس، موفق به گذراندن برخی دروس نیمسال اول و دوم بر اساس برنامه ریزی هماهنگ رشته خود نشده اند،  مدیران امور پردیس های استانی مجازند دروس باقی مانده برنامه هماهنگ نیمسال های اول و دوم سال تحصیلی جاری را در دوره تابستانی ارائه  دهند.

 

- به استناد بند 23 ماده 2 آئین نامه، دوره تابستان شامل 6 هفته آموزش و یک هفته امتحانات پایانی است.

- به استناد نامه شماره 70039/21/2 مورخ 11/04/1394 معاون محترم آموزشی «وزارت»، ارائه 8 واحد درسی در دوره  تابستان برای تمامی دانشجومعلمان ورودی سال 1392و 1393و معلم دانشجویان کارشناسی ناپیوسته، مجاز است. 

- به استناد ماده 8 آئین نامه، در صورتی که دانشجومعلم در آخرین نیمسال  تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر 2 درس نظری باقیمانده داشته باشد، با تایید گروه آموزشی و با رعایت سقف واحدهای آن نیمسال (موضوع تبصره های 2و3 ماده 7) می تواند دروس را به صورت معرفی به استاد در آن نیمسال یا دوره تابستان بر اساس شیوه نامه دروس معرفی به بگذراند.

ماده 10- پردیس ها مجاز به ارائه دروس نظری، نظری-عملی و عملی در این دوره تابستانی هستند، ولی ارائه درس «کارورزی» در دوره تابستانی ممنوع است. 

تبصره: در مواردی که دانشجومعلمی با ارائه درس «کارنمای معلمی» در تابستان دانش آموخته میشود، با تصویب شورای آموزشی استان ارائه درس مذکور مجاز است. 

- در دوره تابستانی، رعایت تمامی مقررات مربوط به «منشور کیفیت  آموزش دانشگاه (بازنگری شده سال 1394)» الزامی است. همچنین، ارائه هر نوبت دروس باید با فاصله زمانی «یک روز» باشد.

تبصره 1: به استناد بند 5 منشور کیفیت آموزش دانشگاه (بازنگری شده سال 1394)، حداقل دانشجو برای تشکیل کلاس در دروس نظری عمومی 35 نفر، نظری تخصصی 25 نفر و عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی 15 نفر است.

تبصره 2: گروه های آموزشی ملزم هستند در دوره تابستان برای هر واحد درس نظری، یک ساعت زمان واقعی (50 دقیقه برگزاری کلاس و 10 دقیقه استراحت) در برنامه تشکیل کلاس ها لحاظ کنند. ضروری است برنامه زمان بندی تمام دروس بر اساس زمان کامل مقرر در سرفصل دروس، تنظیم و در سامانه ثبت شود.

تبصره 3: در شرایط اضطراری، ارائه درس دو واحدی و کمتر از آن به صورت پیوسته در یک روز، مجاز است.

ماده 12- به استناد ماده 17 آئین نامه، حضور دانشجومعلم در تمامی کلاس های درس و جلسه امتحان  دوره تابستانی الزامی است. غیبت بیش از حد مجاز (به میزان سه شانزدهم به تناسب تشکیل کلاس) غیرموجه و نمره درس صفر منظور می گردد.

- همه آموزشگران موظف اند در همه جلسات درس نسبت به حضور و غیاب اقدام و نتیجه را ثبت نموده و به آموزش پردیس یا واحدهای تابعه گزارش نمایند.

- انتخاب واحد دوره تابستانی، قطعی است و امکان حذف و اضافه دروس وجود ندارد.

- مهمانی و انتخاب واحد با تایید عناوین درس ها توسط استاد راهنمای آموزشی هر دانشجومعلم در بین پردیس های سراسر کشور برای دوره تابستان، مجاز است. ضروری است پردیس ها و واحدهای تابعه همکاری لازم جهت مهمان شدن در دوره تابستانی را برای متقاضیان فراهم نمایند.

- مهمان شدن دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان صرفا" به دانشگاههای دولتی روزانه مجاز است.

- مسئولیت پذیرش مهمانی در دوره تابستانی با کسب تایید مدیر گروه آموزشی، بر عهده «حوزه آموزش» پردیس ها و واحدهای تابعه است.

- ارائه واحد تابستانی تا سقف 8 واحد درسی برای معلم دانشجویان کارشناسی ناپیوسته با تایید گروه آموزشی به شرط آن که تمامی مقررات مربوط به «منشور کیفیت آموزش دانشگاه» رعایت گردد و در روزهای تشکیل کلاس های پیوسته اجرا شود (منجر به استفاده از روزهای دیگری در طول هفته نشود) مجاز است.

- دوره زمانی برگزاری کلاس های  تابستانی از 26 تیر تا 8 شهریور 1396 مطابق جدول شماره (1) است.

زمان بندی برنامه اجرایی دوره تابستان 1396

ردیف

شرح فعالیت

محدوه زمانی

توضیحات

1

تعریف دروس توسط پردیس/ مرکز در سامانه

تا 21/04/1396

 

2

انتخاب واحد توسط دانشجومعلم

21/04/96 لغایت 25/04/1396

برنامه زمانبندی انتخاب واحد از طریق سامانه اعلام می شود.

3

شروع و پایان کلاس های درس 

26/04/96  لغایت 01/06/1396

 

4

امتحان دروس معرفی به استاد نیمسال دوم (در دوره تابستان)

01/05/1396لغایت14/05/1396

 

5

دریافت کارت ورود به جلسه امتحان از سامانه

28/05/96 لغایت 02/06/1396

 

6

تاریخ شروع و پایان امتحانات

04/06/96 لغایت 8/06/1396

7

اعلام و ثبت نهایی نمرات در سامانه

05/06/96 لغایت 12/06/1396

8

بررسی پرونده  دانش آموختگی و تایید نهایی

13/06/1396لغایت20/06/1396

 

 

   

 

 

 


| شناسه مطلب: 82064

تعداد بازدید: | آخرین بازدید:
نظرات کاربران