مراسم 16 آذر ویژه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان خراسان شمالی برگزار شد

مراسم 16 آذر ویژه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان خراسان شمالی برگزار شد در این مراسم دکتر صفرزاده سرپرست دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی بیان داشت: با نگاهی به روند تحول و تغییر در نظام های آموزشی کشورهای مختلف می توان دریافت که بدون در نظر گرفتن جایگاه ویژه برای معلم و تربیت معلمی کارآمد و نو آور، انجام تغییرات اساسی و ایجاد تحول، امری واهی خواهد بود؛ چرا که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران بهبود تعلیم و تربیت هر کشور، مبتنی بر بهبود کیفیت تربیت معلم آن کشور است. با توجه به پیشرفت سریع علوم و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و جایگاه نظام آموزش و پرورش ایران در افق چشم انداز 20 ساله کشور، دانشگاه فرهنگیان رسالت مهمی داشته و از نقش و جایگاه ویژه ای در نیل نظام آموزش و پرورش به اهداف چشم انداز فوق دارد؛ لذا پیشنهادهای زیر به منظور تحقق اهداف چشم انداز و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ارایه می گردد.

در ادامه مراسم دکتر حاتمی مدیر کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی که سخنران ویژه این مراسم بود بیان داشت: متحول کردن نظام آموزشی و انجام اصلاحات اساسی در روش ها و رویکردهای به آموزش و برنامه های درسی موجود، بدون تحول در نگرش معلمان، ارتقاء دانش تخصصی و سطح تسلط حرفه ای و روشی آنها، کاری غیر ممکن خواهد بود. نگاهی به محورهایی که معمولاً برای تغییر و تحول در نظام های آموزشی و پرورشی در سطح ملی و بین المللی مطرح می شوند، نشان دهنده آن است که بدون در نظر گرفتن جایگاهی ویژه برای معلم و تربیت معلمی کارآمد و نوآور که بتواند خواسته های عالی یک نظام رو به تحول را جوابگو باشد. انجام تغییرات بنیادین و ایجاد تحول امری واهی خواهد بود. اصولاً زمینه سازی توسعه و به کارگیری روشهای جدید در تربیت معلم، توسعه آموزش های ابتدای خدمت و قبل از ورود به حرفه معلمی و در عین حال، آموزش های ضمن خدمت، ارتقاء شأن تخصصی و حرفه ای معلمان از طریق چنین آموزش های قوی و تحول جویانه ای، اساس بهبود تعلیم و تربیت یک کشور است؛ زیرا یک نظام آموزشی نمی تواند ادعای پیشرفته بودن بیش از سطح دانش تخصصی و تسلط حرفه ای معلمانش را داشته باشد.

مسابقات دانشجویی، تئاتر و موسیقی مقامی و ... از دیگر برنامه های اجرایی در این مراسم بود.


| شناسه مطلب: 93179

تعداد بازدید: 275 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران