پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

کارکنان اداری پردیس امام محمدباقر(ع) بجنورد

کارکنان اداری پردیس امام محمدباقر(ع) بجنورد

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک و رشته تحصیلی

   پست الکترونیکی    

شماره تماس 

عکس 

1

دکتر سید جلال لنگری

 

سرپرست پردیس 

دکتری ریاضی

 

32728258

داخلی 60

 

2

علی جوینی 

 

معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت

فوق لیسانس

 

32212155

داخلی10

3

 

معاونت آموزشی و پژوهشی

 

32212156

داخلی 20

 

4

قاسم اشرفی  

مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه  لیسانس     داخلی 70
5  دکتر سید حسن میرزایی  مرکز مشاوره دکتری روانشناسی   

32728251

داخلی 38

6

محمد مهدی 

قربانزاده 

 

حراست

لیسانس الهیات 

 

داخلی 18

7

حسن تیمورزاده 

کارشناس مسئول هوشمندسازی

   

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی   

داخلی 

 42و 32

8

 

دکترمحمدباقر رستمی 

 

 

کارشناس مسئول پژوهش  دکتری آینده پژوهی    داخلی 35  
9

 

 

علی کمالی 

 

 

کارشناس تربیت بدنی  کارشناس ارشد تربیت بدنی  kamali1355@chmail.ir داخلی 19
             

 

مجید یزدانی

 

کارشناس مسئول امور دانشجویی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی 

 

yazdanim@cfu.ac.ir

داخلی45

12

رضا ریحانی

 

کارشناس مسئول  آموزش

کارشناسی ارشد مدیریت اموزشی 

 

reza.rihani@cfu.ac.ir

32728250

داخلی 22

13

حسین باقری

کارشناس مشاوره و بهداشت کارشناسی ارشد مشاوره 

bagheri.h@cfu.ac.ir

 

داخلی 28

 

           
15 عباس کیفی بجستانی 

 

 

کارشناس مسئول امور فرهنگی 

 

 

 

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی keifi@chmail.ir داخلی 24  

16

 

         

17

نعمت الله داودیان

 

کارشناس فارغ التحصیلان

کارشناسی  ارشد

ادبیات فارسی

 

davodian@cfu.ac.ir

داخلی23

 

و داخلی 53

18

رضا اسلامی

 

کتابدار

کارشناسی ارشد

ادبیات فارسی

 

rezaeslami@cfu.ac.ir

داخلی25

19

علی حمیدی

 کارشناس آموزش 

 

کارشناشی ارشد

فلسفه تعلیم و تربیت

 

 

  داخلی 46
20 حسین قاسمی   کارشناس  فرهنگی و اجتماعی  کارشناس ارشد مشاوره   

 

 

 

داخلی 47

 

 

 

 

           

 

           

23

حمزه رضایی 

 

کارپردازمدیریت امور استانی و پردیس 

کاردانی کامپیوتر

majid.amani@cfu.ac.ir

داخلی 13

24

کریم سجادی

سرپرست شبانه روزی

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی

sajadi@cfu.ac.ir

32212158

25

نقی صفرزاده

 

سرپرست شبانه روزی

کارشناسی ارشد تاریخ

 

32212158

26

محمد حامدی

 

سرپرست شبانه روزی

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

32212158

27 هادی مریدی   سرپرست شبانه روزی کارشناش ارشد تحقیقات آموزشی   32212158

28

مهرداد کاظمیان

کارشناس پژوهش 

کارشناسی ارشد پژوهشگری اجتماعی 

 

داخلی 36

29            

30

 

مجتبی آیتی

انباردار

کارشناسی مددکاری اجتماعی

 

داخلی 17

31

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 
 


نظرات کاربران