پردیس امام محمد باقر(ع) بجنورد

فرم صلاحیت تدریس

اساتید محترم لطفا فرم را، از بخش ضمائم  دریافت نمایید و بعد از تکمیل؛ همراه با مدارک ارائه شده به واحد آموزش پردیس تحویل نمایید . 


نظرات کاربران